Werkvorm

Inzichtgevende psychotherapie is met name geïndiceerd als de hulpvraag van een cliënt verder gaat dan alleen het veranderen van gedrags- of denkwijze, maar meer gericht is om de achtergrond van problemen op te helderen. Vaak zijn er problemen met de identiteit, met relaties, of is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Er kan sprake zijn van depressieve klachten of een chronisch gevoel van somberheid. Er zijn problemen om te voldoen aan de bij de leeftijd horende ontwikkelingstaken. Door middel van gesprekken worden verborgen gedachten en gevoelens bewust gemaakt, zodat deze het handelen minder gaan beïnvloeden. Vaak gaan de gesprekken over (onterechte) schuldgevoelens en de wijze waarop mensen zich steeds in eenzelfde patroon herhalen. Er wordt gesproken over de eigen identiteit, doelen op langere termijn en wat in het streven daarnaar belemmerd. Er wordt een relatie gelegd naar het verleden om de invloed daarvan in het heden te verminderen en daarmee de invaliderende gevolgen van de psychische stoornis op te heffen. Psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie hanteert een ontwikkelingstheorie over de psyche en het ontstaan van psychische klachten.

Psychotherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van ernstige en complexe psychische problematiek, waar protocollaire behandeling niet voldoende is. 

De gesprekken vinden wekelijks plaats en kunnen behalve individueel zo nodig ook samen met partner of gezinsleden gevoerd worden. Een gemiddelde inzichtgevende psychotherapie duurt tussen één en twee jaar. In de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat psychodynamische psychotherapie voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen een effectieve behandeling is (Shedler, 2010; Midgley & Kennedy, 2011), waarbij er aanwijzingen zijn dat de effecten zich door blijven zetten na het beëindigen van de therapie.

  • Midgley, N. & E. Kennedy (2011), Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: a critical review of the evidence base. Journal of Child Psychotherapy, Vol. 37, No. 3, pp. 232-260.
  • Shedler, J. (2010), The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. American Psychologist Vol. 65, No. 2, pp. 98-109.

 

Kwaliteit

TweeMC | Psychotherapie onderschrijft de beroepscode voor psychotherapeuten zoals vastgelegd door de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten. Visitatie door de Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten wordt gepland voor 2017. Behandelaar houdt zich aan de herregistratie-eisen voor klinisch psychologen; herregistratie heeft plaatsgevonden op 29 april 2016 en is geldig tot 28 april 2021. Behandelaar heeft zich aangesloten bij een intercollegiale toetsing, welke maandelijks bij elkaar komt.

Klachten- en geschillenregeling

Een onderdeel van kwaliteit is dat het mogelijk is om op een gestructureerde wijze klachten over de behandelaar of behandeling in te kunnen dienen. De gouden weg is als het bespreken van wat niet naar wens of behoren gaat gedaan kan worden met de behandelaar. Mocht dit niet tot oplossing leiden of om andere redenen een weg te zijn die niet gevold kan worden, dan geldt de klachtenregeling van de LVVP.

In het geval van geschillen (hierbij betreft het o.a. facturen en dergelijke zaken), maakt de praktijk gebruik van de gezamenlijke geschillencommissie van de LVVP en NVP.

Het Kwaliteitsstatuut van TweeMC | Psychotherapie is hier te downloaden.

 

Privacy (AVG)

Binnen de gezondheidszorg wordt al heel lang gewerkt met privacygevoelige gegevens. In het geval van de GGZ worden er uiteraard persoonlijke en gevoelige gegevens opgeslagen. Dit gebeurt met name in een EPD (Electronisch Patienten Dossier). Hiervoor maakt TweeMC gebruik van het systeem van TrompBX (CRS Internet) en voor het online afnemen van vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van de diensten van Telepsy. Met beide organisaties is een verwerkersovereenkomst van toepassing. Facturering gaat in de meeste gevallen via de verplichte koppeling met Vecozo. In het dossier wordt zo min mogelijk opgeslagen; alleen de voor de behandeling en facturering  noodzakelijke gegevens en zo beknopt mogelijke notities over de gesprekken.

In enkele gevallen, waar geen sprake is van bekostiging via de verzekering, maar particulier, worden de gegevens die nodig zijn voor het kunnen verzenden van facturen en het bijhouden van de noodzakelijke boekhouding in een boekhoudpakket verwerkt.

In een moderne maatschappij ontkomen we niet aan het communiceren met betrekking tot email. Email is in principe geen onverdeeld veilig medium. Uitgangspunt is dat vanuit TweeMC geen inhoudelijke informatie rechtstreeks via de email wordt verzonden, doch hooguit zaken betreffende afzeggen/verplaatsen van afspraken. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke zaken die zij via email zenden aan TweeMC. Vanuit TweeMC wordt binnen CRS Internet een beveiligd portal ingericht, waarin cliënten vertrouwelijke informatie veilig kunnen doorgeven. Voor alle informatie in het EPD gelden de regels zoals die binnen de GGZ gewoon zijn; bewaartermijnen, regels voor inzage en dergelijke.